română  |   english  |   RSS Feed   Facebook

Néprajzi alapkiállítás

Néprajzi alapkiállítás

A Székely Nemzeti Múzeum néprajzi alapkiállítása 1982-ben keletkezett Gazda Klára és Moldovan Nicolae kiállítási tematikája alapján. Mivel ez az alapkiállítás már elég régi, így muzeológiai szempontok szerint a fokozatos átcserélése folyamatban van.

A kiállítás a székelyföldi mesterségek bemutatására koncentrál. Akárcsak a magyarság más területein, Székelyföldön is jellegzetes nagytáji munkamegoszlás alakult ki: nagyobb földrajzi szórásban egy-egy falu egy-egy bizonyos mesterségre specializálódott, aszerint, hogy milyen nyersanyag volt a környéken. A falvak szakosodása lehetővé tette, hogy az illető közösség mesteremberei tökéletesítsék a szaktudásukat. Csomakőrös a szitaszövőiről, Gelence a zsindelyhasítóiról és deszkametszőiről, Haraly a kádárairól, Oltszem a kerekeseiről, Magyarhermány az ácsoltláda-készítőiről, Vargyas a bútorfestőiről és a mészégetőiről, Korond, Csíkmadaras, Bodok a fazekasairól, Csíkszentkirály, Mikóújfalu, Polyán a kőfaragóiról volt híres. A környék vásárlórétege tudta, hogy melyik terméktípus vásárlásáért melyik helységet kell felkeresnie.

A kiállítás e nagytáji munkamegosztás hiteles bemutatását tűzte ki célul. A bordakészítést bardóci, a szitakészítést kőrösi, a zsindelyhasítást gelencei, a kádárságot haralyi, a kerékkészítést oltszemi, az ácsoltláda-készítést magyarhermányi, a fazekasságot bodoki, pávai, magyarhermányi és kézdivásárhelyi példákon keresztül közelítette meg. Az elkészült termékek mellett megjelenítődik az az eszközkészlet is, amellyel az illető mesterséget művelték a falusi mesteremberek.

Az első emeleti kiállítási terem ritka látványossága a székelyföldi építészetet bemutató két makett, a három berendezett enteriőr, illetve a festett kazettás mennyezet. A két makett a felsőháromszéki „Szentföld” faépítkezését mutatja be. Orbán Lázár bélafalvi mester egy 1726-os bélafalvi zsindelytetős házat és egy szintén bélafalvi gazdasági udvart mintázott meg. A magas tetőszerkezet az erdélyi hegyvidéki építkezésben általánosan használt volt.

A székely szobabelső az egyik leghíresebb székelyföldi bútorfestő központ, Vargyas lakásberendezési szokásaiból nyújt ízelítőt. Vargyas valamikor Udvarhelyszékhez tartozott, és az udvarhelyszéki bútorfestő stílust honosította meg. Festett bútoraik jellemző díszítménye a szegfű, a lándzsás tulipán, a gyöngyvirág stb. Az udvarhelyszéki bútorkultúra ismert típusai voltak a fali- és állótálasok, saroktékák, hosszú ládák, ágyak, kendőszegek, kamarás asztalok. A kiállítás kivitelezői két különösen érdekes bútortípust helyeztek be az enteriőrbe: a nagyágy alá csúsztatható kiságyat, valamint a kontyos széket. A vargyasi bútorok csodálatos kiegészítő elemei a piros fejtős szedettes szőttesek. Erdővidéken a csillagos vagy virágos, macskanyomos motívumú szedettes szőtteseknek nagy divatja volt: ezekkel díszítették a 20. század elején is a vetett ágy párnáit, az asztalt, az ablakokat.

A hétfalusi csángó enteriőr, bár szintén festett bútorokkal díszített, élesen elkülönül az előbbi szobabelső stílusától. Hétfalu lakói valamikor Brassó szabad királyi város jobbágyai voltak, így bútorkultúrájukban és öltözetükben erőteljes szász hatás érzékelhető. A hétfalusi festett lakberendezési tárgyak közül kiemelkedik az az 1867-ből származó festett falburkolat, amellyel a bemutatott enteriőr büszkélkedhet. A vöröses színekben pompázó, rózsás, madaras motívumokkal díszített falburkolat mellé a helyi asztalosok által készített csángós hosszú ládák csakúgy bekerültek, mint a brassói céhes asztalosok által készített, bojtokkal és zsinórokkal díszített vasalt ládák. Hétfaluban szintén nagy hagyománya volt a szedettes szőttesnek. A vetett ágy szerényebb párnaszáma a hétfalusi csángóság valamikori jobbágyi státuszát idézi.

Az első emeleti alapkiállítás harmadik szobabelsője a Bodza vidéki románság lakásberendezési szokásait mutatja be. A zömmel juhászatból élő háromszéki románság híres gyapjúszőtteseket készített. Bútorzatuk általában puritánabb, mint a magyarságé. A bodzai szobabelső ritka szépségű bútordarabja a rozetta-mintás román ácsolt láda. Jellegzetes balkáni lakásberendezési szokásokat figyelhetünk meg az enteriőrben: tipikus díszítőelemnek számít a románságnál az ajtók fölé, tányérok fölé belógatott díszkendők használata. Bár Háromszéken nem voltak a múltban ikonfestő műhelyek, a fogarasföldi és a füzesmikolai ikonok a Bodza-környéki szobabelsőkben is megjelentek, ezeket is díszkendőkkel övezték.

A néprajzi alapkiállítás ritka értékű látványossága az 1760-ban készült kazettás mennyezet. Ennek központi feliratos kazettája a templom 1800-as, 1802-es, valamint 1811-es felújításáról számol be. A mennyezet a barátosi református templomot díszítette valamikor, és 1920-ban került be a Székely Nemzeti Múzeumba. Festője, készíttetője ismeretlen. A kazetták majdnem teljes egészében növény- és virágornamensekkel díszítettek. Fő motívumuknak a koszorúval övezett virág tekinthető. A mennyezet egyik kazettáján zászlót tartó oroszlános címer látható. Sajnos, az eddigi kutatások nem tudták még kideríteni, hogy melyik család címere került fel e mennyezetre, bizonyára a templomot kifestető mecénást tisztelték meg a címere felfestésével.

A második emeleti kiállítóteremben eklektikusabb kiállítás tekinthető meg: itt láthatók a  bőr- és szálfeldolgozás eszközei és kész termékei, valamint az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások.
A bőrfeldolgozás eszközkészletének legérdekesebb darabja a csizmaványoló gép, amelynek feladata a csizma bőrének megpuhítása volt. A kiállított lábbelik közül a kiállítástervezők a lábbelik változásának érzékeltetésére helyezték a fő hangsúlyt: a bocskor mellett megtekinthetők azok a régies csizma és cipőformák is, amelyeknél még nem volt külön jobb és bal lábra való.
A szálnyerés eszközei mellett a kiállítás ízelítőt nyújt a székelyföldi híresebb szőttesekből és varrottasokból. A szőttesek közül Székelyföldön a festékes szőnyegek váltak népszerűvé: ezek kilim-technikával készült, gyapjúszálas szőttesek voltak. Asztalterítőként, ágytakaróként, falvédőként alkalmazták őket.

A hímzések közül nagyobb hírnévre az árapataki varrottas jutott. Az árapataki varrottasok szálszámolásos technikával készültek, alapszínük a piros és a kék fejtő volt. A mértanias motívumkincs mellett feltűnő a heraldikus motívumok iránti kötődése e központnak: ismert motívumuk a Bocskai-címeres, Báthori-címeres, kétfejű sasos minta.
A kiállítóterem fontos tematikai eleme az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások bemutatása.

A szokások bemutatását a szülő asszony ellátásához fűződő hagyományok nyitják. A radinavivés Székelyföld egyik legelterjedtebb szokása, napjainkban is elevenen él. A szomszédság radinás fazékban, kosárban vitte a gyermekágyas periódusban az ebédet, így kímélve a betegágyas asszonyt a főzéstől.
A kisgyermekkor szokásait pár tucatnyi gyermekjátékkal elevenítjük fel. A kislányok apró méretű szövőszéke, tilója, guzsalya, valamint a kisfiúk parányi kaszája, cséphadarója, sarlója, szekere és ostora azt bizonyítja, hogy a falusi ember játékokon keresztül a mindennapi munkára nevelte a gyermekeit.
A néprajzi alapkiállítás a legnagyobb teret a párválasztás szokáskörének szenteli. A tárlókban elhelyezett szerelmi ajándékok (faragott orsó, vászonfeszítő, sajtprés, sulyok, valamint a hímzett zsebkendő) a székely népművészet legdíszesebb, legszebb darabjai. A szerelmi ajándékok ugyanis mindig ügyességi példának számítottak.
A terem közepét a kelengyét szállító díszes lakodalmi szekér uralja. A szekéren tornyosuló vetett ágy a gyönyörű árapataki hímzésekkel az esküvőt követő ágyvitel szokását idézi. A szekér mögött sorakozó bábukon keresztül betekinthet a látogató a székelyföldi román és magyar jegyespárok viseletébe is, egy felsőrákosi magyar, valamint egy zabolai román pár népviseletén keresztül. A jegyespárok mögött egy árapataki magyar és román menyecske viseletét csodálhatjuk meg.

Az öregkor szokásai csak utalásként jelennek meg a kiállításban. A vargyasi öreg pár viselete mellett román viseletek is láthatók e kiállításon.
A naptári ünnepek szokásai közül a farsangi kecskére, a hétfalusi borica-tánc álarcára és lapockájára, a húsvéti rituális határkerüléskor használt falu ekéjére hívnánk fel a figyelmet.
A néprajzi részleg egyik leglátványosabb része a szabadtéri részleg.2017.12.12
Szent László alakja krónikákban, falképeken, címerekben címmel szervez konferenciát az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében december 12-én 18 órai kezdettel. [ részletek ]
2017.12.06
A Kriza János Néprajzi Társaság és a Székely Nemzeti Múzeum kiadásában megjelent Kinda István új könyve a székelyföldi gazdálkodásról.[ részletek ]
2017.11.29
A Székely Nemzeti Múzeum jelentős zászlógyűjteménnyel rendelkezik, amelyek közül kiemelt jelentőségűek a különböző hadi zászlók. [ részletek ]
2017.11.21
2017. november 21-én, kedden 18 órakor a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében bemutatásra kerül Szentkatolnai Bálint Gábor Válogatott művek című kötete, amelyet a Hargita Kiadóhivatal jelentetett meg a Székely Könyvtár 51. köteteként.[ részletek ]
2017.11.11
A László Kálmán Gombászegyesület és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében november 11-én, szombaton hagyományos gombanapot tartanak, melyre szeretettel várnak minden természetkedvelő családot. [ részletek ]
2017.11.10
2017. november 10-én, pénteken 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében bemutatják a Hatvan évvel a magyar forradalom után című könyvet. [ részletek ]
2017.11.02
November 2-án, csütörtökön kerül közszemlére a tizedik hónap műtárgya, amely a Székely Nemzeti Múzeum természetrajzi gyűjteményének részét képezi, és amely szorosan kötődik a múzeum legújabb időszakos kiállításához, a budapesti Magyar Természettudományi Múzeum Jégkorszak című tárlatához.[ részletek ]
2017.10.26
A budapesti Magyar Természettudományi Múzeum Jégkorszak című vándorkiállítását ötödik erdélyi helyszínként a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum látja vendégül. [ részletek ]
2017.10.19
2017. október 19-én, csütörtökön délután 18 órától a Magyar Festészet Napja alkalmából kamarakiállítás nyílik, illetve kötetlen beszélgetésre és alkotó foglalkozásra kerül sor a Székely Nemzeti Múzeum Tolerancia Termében. [ részletek ]
2017.10.15
A Székely Nemzeti Múzeumban második alkalommal szervezik meg a Meleté nevet viselő svájci-magyar közös projektet. A foglalkozássorozat vezetői Sara Franchini, Salat-Zakariás Soma és Antonio Planelles 2017. október 15–20. két műhelyfoglalkozásra várják délutánonként a múzeumba a 12 évnél idősebb érdeklődőket.[ részletek ]
2017.10.15
Meleté, a meditáció, testmozgás és gyakorlás múzsájának nevét viseli az a svájci-magyar közös projekt, amelynek célja, hogy svájci zenepedagógusok az általuk felajánlott hangkeltő eszközök segítségével megismertessék a német nyelvterületen elterjedt alapfokú zenei oktatást (“Elementare Musikerziehung”) Sepsiszentgyörgyön is. [ részletek ]
2017.09.28
Szeptember 28-án, csütörtökön reggel kilenctől este kilenc óráig utoljára látogatható ingyenesen a Székely Nemzeti Múzeum időszakos kiállítása. [ részletek ]
2017.08.03
Augusztus 3-án, csütörtökön reggel kilenctől este kilenc óráig ingyenesen látogatható a Székely Nemzeti Múzeum legújabb időszakos kiállítása. [ részletek ]
2017.07.28
A Székely Nemzeti Múzeumban 2017. július 28-án, pénteken 18 órától új időszakos kiállítás nyílik Üzenet a frontról – Ferenc tüzér levelei 1914-1918 címmel. [ részletek ]
2017.06.28
Június 29-én, csütörtökön a Székely Nemzeti Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből kerül közszemlére a idei hatodik hónap műtárgya. [ részletek ]
2017.06.24
A Székely Nemzeti Múzeumban már évtizedes hagyománnyá vált, hogy a nyári napfordulót különleges programokkal és éjfélig tartó ingyenes nyitvatartással ünnepeljük. Idén sem lesz ez másként, június 24-én, szombaton 18 órától 24 óráig várjuk az érdeklődőket rendhagyó tárlatvezetésekre, zenés-mesés-bábos „kuruttyra”, táncelőadásra, kézműves foglalkozásokra és filmvetítésre. [ részletek ]
2017.05.30
Székelyföld legkorszerűbb múzeuma lesz a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum. A Kós Károly tervezte épületegyüttest európai uniós alapokból újítják fel, a finanszírozási szerződést kedden írták alá a Megyeházán.[ részletek ]
Felelős szerkesztő: Vargha Mihály.
© Copyright: Székely Nemzeti Múzeum, 2015.